Фінансовий звіт за 2016 рік

Фінансовий звіт за 2016 р.

БАЛАНС  (форма №1)

на 1 січня 2017 р.

Установа Черкаський гуманітарно-правовий ліцей ЧМРЧО за ЄДРПОУ 25207937
Територія  Придніпровський р-н м.Черкаси за КОАТУУ 7110136000
Організаційно-правова форма господарювання
   Комунальна організація (установа, заклад)  за КОПФГ 403
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 –
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
010  Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн. коп.
 АКТИВ  Код рядка  На початок звітного року  На кінець звітного періоду (року)
 1 2 3  4
  І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
 Нематеріальні активи
 Балансова (залишкова) вартість  110  –  –
 Накопичена амортизація  111  –  –
 Первісна (переоцінена) вартість  112  –  –
 Основні засоби  
  Балансова (залишкова) вартість  120  105 894,00  124 124,56
 Знос  121  411 521,00  428 134,86
Первісна (переоцінена) вартість  122  517 415,00  552 259,42
 Інші необоротні матеріальні активи  
 Балансова (залишкова) вартість  130  168 184,43  300 432,09
 Знос  131  167 437,00  297 442,78
Первісна (переоцінена) вартість  132  335 621,43  597 874,87
 Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи  140  –  –
 Довгострокові фінансові інвестиції  145  –  –
Поширити: